english türkçe
Onkoloji
Onco-GeneSGKit, IVD -CE
Ailesel Kanser, 80 Gen
APC, ATM, AXIN2, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, BUB1, CDH1, CDKN2A, CHEK2, DDB2, DKC1, ELANE, EPCAM, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FLCN, GFI1, GPC3, HAX1, HOXB13, KIF1B, MAX, MEN1, MET, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NOP10, NSD1, NUDT1, OGG1, PALB2, PMS1, PMS2, POLH, PRSS1, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SLX4, SMAD4, STK11, TERT, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WAS, WT1, XPA, XPC, XRCC2
Onco-GeneSGKit Mamma, IVD -CE
Kalıtsal Meme Kaseri – BRCA1 and BRCA2
BRCA1, BRCA2

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek

Copyright © 2009 - 2019 İnvitrotek A.Ş. All Right Reserved by Invitrotek
Powered by EOS